Verhuurvoorwaarden

 

 1. De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden ,behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Door ons opgegeven maten of gegevens zijn niet bindend tenzij zulks uitdrukkelijk bij de bestelling wordt overeengekomen.
 2. Vervoer van en naar de plaats, laden en lossen, voor de huurders zijn steeds op kosten van de huurder, zelfs indien zij in de prijs inbegrepen zijn. De leveringstermijn is steeds vrijblijvend. De verhuurder heeft het recht de leveringsdatum te verlaten met maximum vier werkdagen zonder dat dit aan de huurder het recht geeft de huur te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Na deze periode kan de huurder verbreking vragen, doch zal hij geen enkel geval het recht hebben op schadevergoeding.
 3. De goederen worden afgeleverd in perfecte staat. Elk zichtbaar gebrek dient op straffe van verval bij de aflevering aan de verhuurder worden gemeld. De huurder dient de goederen in dezelfde staat terug te geven behoudens normale slijtage.
 4. Terugname door de verhuurder houdt geen aanvaarding in en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van drie werkdagen om de goederen te onderzoeken op zichtbare gebreken en de huurder uit te nodigen een tegensprekelijke beschrijving over te maken. Indien de huurder daarop niet ingaat geeft hij daarmee onherroepelijk de beschreven schade toe.
 5. Het gebruik van de goederen is volledig op risico van de huurder (inclusief diefstal en vandalisme). Ook zal hij aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. De huurder is ertoe gehouden het gehuurde goed te verzekeren voor alle mogelijke risico’s en dient hierbij uitdrukkelijk de verhuurder als medeverzekerde te vermelden. Dit geldt eveneens voor schade die het gevolg is van onzichtbare gebreken. De huurder zal de verhuurder vrijwaren en ontlasten indien hij wordt aangesproken door derden in strijd met dit artikel. De huurperiode kan slechts worden beëindigd op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur.
 6. De verhuurder is gerechtigd op elk ogenblik het gebruik en de toestand van de gehuurde goederen te controleren. Hiertoe is de huurder verplicht steeds aan de verhuurder de plaats mede te delen waar de goederen kunnen worden aangetroffen. Onderverhuring, ongebruik, wangebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen en de vastgestelde beschadigingen laten aan de verhuurder van rechtswege toe het huurcontract als beëindigd te beschouwen en de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding.
 7. Meegeleverde reservedelen dienen enkel tot service ten overstaan van de huurder en worden bij gebruik ervan aangerekend als zijnde geleverde en verkochte goederen. Toebehoren of reservedelen, die ontbreken bij einde van de verhuurovereenkomst worden na een wachttijd van vijf werkdagen beschouwd als geleverde en verkochte goederen en zullen ook als dusdanig worden aangerekend. De verhuurder behoudt het recht de betreffende toebehoren of reservedelen na de wachttijd niet meer terug te nemen
 8. Herstellingen aan gehuurde goed mogen slechts gebeuren door personeel van de verhuurder of door een door hem erkende hersteller. Het tijds- en gebruiksverlies ten gevolge van deze herstellingen zullen de huurder in geen geval het recht verlenen op prijsvermindering of schadevergoeding.
 9. Klachten dienen op straffe van verval gedetailleerd en gemotiveerd binnen de vijf dagen bij aangetekend schrijven aan de verhuurder worden medegedeeld.
 10. Verhuurprijs:
  • wordt gerekend per werkdag van 8 uur maximum
  • per week: maximum 5 werkdagen van max. 8 uur
  • per maand: maximum 20 werkdagen van max. 8 uur
  • bij shiftwerken van ieder 8 uur wordt iedere shift aangerekend als zijnde 1 werkdag
  • de huurprijs wordt gerekend vanaf de dag van leveren tot en met de dag van afhaling, na schriftelijke verwittiging van de huurder (met een minimum van 1 werkdag)
  • eventueel vermelde of doorgegeven prijzen zijn steeds exclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
  • brandstof: ten laste van de huurder
 11. Ingeval de huurprijs periodiek dient betaald te worden zal de verhuurder bij één enkele wanbetaling en zonder ingebrekestelling van rechtswege, het contract als ontbonden beschouwen en gerechtigd zijn de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding
 12. Waarborg: bij aanvang huur wordt er door de huurder een waarborg betaald, omvang door de verhuurder te bepalen. Zij geeft nooit recht op intresten.
 13. Onderhoud: de huurder verplicht zich ertoe de machine dezelfde zorg te geven, als zou het zijn eigen machine zijn.
  Ingeval van beslagname op de goederen van de huurder zal deze het verhuurcontract op het geleverde materiaal laten gelden en de verhuurder onmiddellijk verwittigen. De kosten hiervan worden doorgerekend aan de huurder.
 14. Ingeval van beslagname op de goederen van de huurder zal deze het verhuurcontract op het geleverde materiaal laten gelden en de verhuurder onmiddellijk verwittigen. De kosten hiervan worden doorgerekend aan de huurder.
 15. Betalingen:
  De facturatie gebeurt na iedere huurperiode. Bij huur per maand wordt de factuur per maand opgemaakt. Ook als de huur over meerdere maanden gebeurt. Elke factuur dient contant betaald te worden tenzij uitdrukkelijk anders hierop werd vermeld. Elke factuur welke niet contant werd voldaan, brengt van rechtswege en zonder inmorastelling een rente op van 2% per maand en een schadevergoeding van 10%. Deze bedragen zijn verschuldigd van rechtswege en zonder inmorastelling. Alle betwistingen dienen aanhangig gemaakt te worden voor het vredegerecht van het kanton Antwerpen of de rechtbank van koophandel te Antwerpen.